Устав на спиритсБългария

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ спиритсБЪЛГАРИЯ, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), наричана по-долу за краткост АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) е юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав, учредено и функциониращо, като представителна браншова организация.

/2/ Сдружението е доброволна и самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация, чието седалище е: гр. София 1618, бул. « Братя Бъкстон» № 40, ет. 5(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г). Адресът за кореспонденция на Сдружението е служебният адрес на настоящия Председател.

/3/ Наименованието на сдружението се изписва на английски език по следния начин: “ASSOCIATION OF PRODUCERS, IMPORTERS AND TRADERS OF SPIRIT DRINKS- spiritsBulgaria (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

II. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2 /1/ АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност

в частна полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ:

/2/ АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) има следните цели:

 1. Да представлява форум за обмяна на мнения между членовете си ида съдействува за създаването и защитата на общи позиции на браншасвързани с развитие на производството, вноса и търговията със спиртнинапитки пред държавни и недържавни органи и институции, както и преддруги сродни организации в страната и чужбина;

 1. Да оказва всестранна помощ и съдействие на своите членове и дазащитава техните интереси пред държавни и недържавни органи иинституции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;

 1. Да разработва програми за развитие на бранша и за повишаване квалификацията на своите членове чрез организиране на курсове,семинари, предоставяне на информация и специализирана помощ в областта на производството и търговията на спиртни напитки, както и издаването на съответни информационни материали;

 1. Да съдейства за изграждане на обща за бранша професионална етика и да отстоява нейното спазване от своите членове;
 2. Да популяризира дейността и постиженията на своите членове в страната и чужбина;

 1. Да провежда политика на недопускане на злоупотреба с алкохол и предпазване на рисковите групи, както и да прилага високи етични стандарти за отговорна търговска комуникация по отношение на продуктите и ефекта от употреба на алкохол.

Чл.3 /1/ За постигане на целите АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) развива следните дейности:

 1. Прави подбор и разпространява статистическа и друга информация, полезна за членовете й;

 1. Съдейства на членовете си и на други заинтересовани лица при решаване на спорове чрез доброволен арбитраж;

 1. Дава становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Съдейства на членовете си за установяване на полезни делови контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в България и чужбина;

 1. Организира срещи, пресконференции, симпозиуми, семинари и други;

 1. Издава бюлетини и други информационни материали;

 1. Разработва и приема етичен кодекс за бизнес поведение;

 1. Участва в дейността на международно признати браншови и неправителствени организации

/2/ Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност /чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ/, само ако е свързана с основната дейност на асоциацията, както следва:

 1. Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги;

 1. Маркетингови проучвания и анализи;

 1. Професионално обучение и квалификация;

 1. Други, разрешени от закона, дейности в съответствие с целите си;

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ

ЧЛЕНОВЕ

Чл. 4. /1/ Членството в АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) е доброволно.

/2/ Членовете на АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) биват - редовни, асоциирани и почетни.

/3/ Редовни членове могат да бъдат:

 1. Учредителите на сдружението;
 2. Юридически лица, производители, вносители и търговци на спиртни напитки, наложили се на пазара с добро име и спазващи установената професионална етика, изискванията на българското и европейското законодателство, регулиращи производството, разпространението, търговското представяне, предлагането и популяризирането на спиртни напитки;

 1. Регионални или местни сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които обединяват на регионално или местно ниво производители, вносители или търговци

на спиртни напитки;

 1. Редовните членове на Асоциацията се представляват от представляващия юридическото лице, член на АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) или от оправомощен представител с изрично писмено пълномощно. Член на асоциацията може да представлява по пълномощно само един друг член на Асоциацията;

 1. В началото на всяка календарна година, но не по-късно от 1 април, Управителния съвет на АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се задължава да актуализира списък на членовете със статут на “редовен член” на Асоциацията;

/4/ Асоциирани членове могат да бъдат: физически лица, юридически, държавни или общински организации, както и сдружения с нестопанска цел, чиято стопанска или нестопанска дейност подпомага или е свързана с производството, вноса и търговията на спирни напитки.

/5/ За почетни членове на АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)могат да бъдат приемани изтъкнати деятели в областта на производството, вноса и търговията на спиртни напитки и свързани с тях дейности.

Чл. 5. Почетните и асоциираните членове на АПВТСН - АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на сдружението. Същите не заплащат членски внос.

Чл. 6. /1/ Приемането на нови членове в АПВТСН-„спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се извършва с одобряване и решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:

 1. Писмена молба от управителя на юридическото лице или от оправомощен с изрично писмено пълномощно от него официален представител, като към молбата се прилага актуално съдебно удостоверение, издадено не по-късно от един месец от датата на депозирането й вАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

 1. Документ за платен членски внос, според определените от УС начини и срокове;

 1. Декларация за приемане на:

           а/ Устава на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

           б/ Хартата за отговорна консумация на алкохол и етичния кодекс, възприети от АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

 1. Устна или писмена препоръка от настоящ член на асоциацията и писмено съгласие от всички членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) или над 50% от гласовете на редовните членове, гласували на Общото събрание, когато такова се свиква в рамките на месеца, в който кандидатът е подал заявление за членство.

/2/ Управителният съвет, при одобряване на членовете по чл. 4, може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомогнат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

/3/Писменият отказ за приемане на член може да се обжалва чрез Управителния съвет, в едномесечен срок от получаването му пред редовно Общо събрание на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г). Решението на Общото събрание е окончателно и не подлежи на обжалване.

Чл. 7.Редовните членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) са длъжни да заплащат членски внос.

Чл. 8. /1/ Размерът на членския внос се определя от Общото събрание, а начина на изчисляването му, както и крайният срок, в който членският внос, трябва да се превежда на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се определят от Управителния съвет.

/2/ Определеният размер на годишния членски внос и начина на изчисляването му могат да се обжалват от редовните членове чрез Управителния съвет, в едноседмичен срок от определянето им пред Общо събрание на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г). Решението на Общото събрание е окончателно и не подлежи на обжалване.

/3/ Одобреният по реда на ал.1 размер на месечен членски внос се прилага до изменението му от редовното общо събрание на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

Чл.9. Членовете имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) и на техните структури.

/2/ Да участват в Общото събрание и провеждането на мероприятия на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

/3/ Да се възползват от дейностите на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

/4/ Да поставят за решаване въпроси от общ интерес.

/5/ Да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяване на дейността на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

/6/ Да напуснат доброволно АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

Чл. 10. Членовете са длъжни:

/1/ Да спазват Устава на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) и решенията на Общото събрание.

/2/ Да съдействат за постигането на целите на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

/3/ Редовните членове са длъжни да заплащат определения от ОС членски внос, в срока и начините, определени от УС.

/4/. Да не използват по какъвто и да е начин АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

/5/ Да спазват и прилагат правилата и принципите на международните организации, в които АПВТСН е член.

Чл. 11. /1/ Членството в АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)и в Управителния съвет се прекратява на едно от следните основания:

 1. С молба за доброволно напускане;

 1. Смърт или поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице - член на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. При изключване: Член на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)се изключва с мотивирано решение на Общото събрание при следните случаи:

а/ При системно нарушаване на Устава на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), хартата за разумна консумация на алкохол или етичния кодекс възприети от Асоциацията

          б/ При системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

           в/ Когато с действията си уронва престижа на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

           г/ При системно нарушаване на изискванията на местното законодателство, регулиращи производството, разпространението, представянето, предлагането, популяризирането и продажбите на спиртни напитки; Под „системно” се има предвид нееднократни нарушения в рамките на период от една календарна година.

           д/ При действия и/или доказана подготовка на действия, целящи ограничаване на конкуренцията на пазара, източниците на снабдяване и други практики, забранени от ЗЗК.

         е/ При действия или доказани намерения, целящи нарушаване на права по търговските марки и/или действия, подпомагащи осъществяването на такива нарушения.

         ж/ УС уведомява писмено изключения член и решението му може да се обжалва чрез УС пред Общото събрание наАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. При отпадане:

         а/ Отпадането на член е налице при невнасяне на три поредни месечни членски вноски или при системно неучастие в работата на Общото събрание на асоциацията или в управителните й органи, което се констатира със съответните протоколи от Управителния съвет. Системно е неучастието в повече от три Общи събрания наАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)респективно за членове на УС - неучастие в повече от три заседания на Управителния съвет;

       б/ УС уведомява писмено членовете за причините на тяхното отпадане;

Чл. 12, Отпаднал член на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)или неприет кандидат за член, съгл.Чл.6, ал.3 има право да кандидатства за ново членство по общия ред, определен от Чл.6 на този Устав, но не по-рано от 6 месеца.

Чл. 13. Правото на възстановяване на направените дарения на напуснал, изключен или отпаднал член на Асоциацията се определя от Общото събрание на nАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

IV. СТРУКТУРА

Чл. 14. Органи на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) са:

- Общо събрание

- Управителен съвет

- Председател

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. Общото събрание е висш орган на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г). Право на глас в него имат всички редовни членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), които са заплатили дължимия си членски внос към датата на провеждане, на събранието. Право на участие /без право на глас/ в Общото събрание имат почетните и асоциираните членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

Чл. 16. /1/ Общото събрание се ръководи от Председателя и се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет.

/2/ Извънредно заседание на Общото събрание може да се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г). Ако Управителния съвет не свика извънредно Общо събрание в 14-дневен срок от датата на иска, то се свиква от районния съдия по местоседалище на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

/3/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща по електронен или пощенски път от Председателя на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)или от Управителния съвет до всички редовни, асоциирани и почетни членове, не по-малко от 30 календарни дни преди датата на Общото Събрание.

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко две трети от членовете с право на глас. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят.

/6/ В Общото събрание всеки редовен член, който е заплатил дължимия си членски внос към датата на провеждането му, има право на един глас. Допуска се гласуване въз основа на изрично писмено пълномощно, в което е посочен дневния ред, както и начина на гласуване по него. Преупълномощаване не се допуска. Асоциираните и почетните членове на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)имат право на съвещателен глас.

/7/Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите редовни членове на Асоциацията с право на глас, а за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и/или прекратяване на дейността на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите редовни членове с право на глас;

/8/ Гласуването е явно.

Чл. 17. Общото събрание:

/1/ Определя основните насоки за развитието на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)".

/2/ Изменя и допълва Устава.

/3/ Определя броя, избира и освобождава състава на Управителния съвет, избира и освобождава Председателя наАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

/4/ Приема отчета на Управителния съвет.

/5/ Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на дейността и начина за разпореждане с имуществото наАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

/6/ Утвърждава решения на Управителния съвет, когато това се изисква от Устава.

/7/ Одобрява размера на членския внос заАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), по предложение на Управителния съвет.

/8/ Одобрява бюджета и счетоводния баланс на сдружението.

/9/ Взема и други решения, предвидени в този Устав и/или необходими за нормалното функциониране на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18. /1/.Управителния съвет е висш изпълнителен орган наАПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), който се състои от 3 до 7 лица редовни членове на сдружението или техни представителите мандат от две години. В УС влизат по право ръководителите на трите секции по чл. 22, ал. 1.

/2/ Членовете на Управителния съвет определят обема на представителната власт на Председателя пред всички международни, държавни и общински институции, както и размера на правото на разпореждане с парични потоци и активи на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

/3/ Управителният съвет приема правила за работата си в съответствие с устава на"спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

Чл. 19. Управителният съвет:

/1/ има право да:

 1. Взема решения за участие на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) в търговски и нетърговски дружества, както и за прекратяването на такова участие;

 1. Планира текущата работа на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) и утвърждава насоки за развитието и;

 1. Осъществява ръководство на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) в периода между заседанията на Общото събрание;

 1. Представлява "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) както и определя обема на представителната власт на Председателя на Сдружението.

 1. Взема решения по текущи въпроси, свързани с разходите по придобиване на права и изпълнения на задълженията на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Гласува и приема нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им, съобразно този Устав;

 1. Определя реда и организира извършването на дейността на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), включително и дейността в обща полза и носи отговорност за това;

 1. Носи отговорност за изпълнението на решенията на Общото събрание на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Определя реда и начина за стимулиране на деятели и членове на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Разработва и приема структурата, щата и издръжката на сдружението;

 1. Създава комисии, работни групи и други помощни органи;

 1. Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество на сдружението и подопечните му парични фондове;

 1. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Подписва договор за управление и контролира дейността на Председателя на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г);

 1. Изработва длъжностна характеристика и назначава Изпълнителен Секретар на сдружението. Възлага на Председателя изпълнението на решения за назначаване/освобождаване на щатни и нещатни сътрудници на Сдружението.

 1. Според обхвата на своята компетентност, решава спорове между Членове на сдружението.

 1. Определя начина на изчисляването и крайния срок за плащане на членския внос.

/2/ Управителния съвет се свиква най-малко един път на тримесечие. Свикването се извършва с покана по факс, телефон или e-mail, отправена от Председателя на Управителния съвет до всички членове на Управителния съвет.

/3/ Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя, от УС или по искане на една трета от членовете на ОС. В последния случай Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика Управителния съвет в едноседмичен срок.

Чл. 20. /1/Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от две трети от неговите членове и се ръководят от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя на Управителния съвет заседанието се ръководи от изрично упълномощен представител от Председателя на Управителния съвет, а ако такова упълномощаване липсва, то тогава от друг член на УС, избран да ръководи срещата с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, за които съгласно закона или Устава се изисква друго квалифицирано мнозинство. За вземане на решения за приемане и изключване на членове на Сдружението по чл. 6, чл. 11 и чл. 12, чл. 19./1/, т.7, както и тези по чл.19. /1/, т.З, 8 и 13 от този устав се изисква обикновено мнозинство от всички членове на съвета.

/3/ Членовете на Управителния съвет имат право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член.

/4/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение, без „забележки и възражения” .

/5/ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на "спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) и да участват редовно в заседанията на съвета.

/6/ Управителният съвет представя протоколи от заседанията си и взетите решения в писмен вид до всички членове на Сдружението не по-късно от 3 (три) работни дни от датата на провеждане на заседанието.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 21. /1/ Председателят на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се избира от Общото събрание с явно гласуване, подписва договор за управление с Управителния съвет и е с мандат от 2 /две/ години.

/2/Участвува в работата на Управителния съвет и е член на Управителния съвет по право.

/3/Председателят на"спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г):

 1. Представлява Сдружението пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет;

 1. Разпорежда се със средствата на Сдружението в рамките на утвърдения бюджет и решенията на Управителния съвет;

 1. Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на Сдружението в рамките на утвърдения от Управителния съвет-щат;

 1. Ръководи текущата работа на Сдружениетои води регистър на членовете на сдружението;

 1. Организира работата на служителите на Сдружението, нейните комисии, администрация, както и воденето на протоколите;

 1. Взема решения за целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на Сдружението, в рамките на бюджета, плановете, програмите, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, до размер определен от Управителния съвет;

 1. Организира и контролира всички дейности, активи и финансови операции на Сдружението, включително воденето на счетоводна отчетност;

 1. Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет, Общото събрание, както и месечните, годишни планове на Сдружението;

 1. Организира подготовката на годишния проекто-бюджет на Сдружението и го представя на Управителния Съвет за обсъждане;

 1. Информира Управителния съвет за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Сдружението;

 1. Осъществява други дейности, съобразно Устава на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г), които не са от пряката компетентност на другите управителни органи на Сдружението;

 1. След одобрение на Управителния съвет, може да делегира част от правомощията си за определен срок или без срок на друг член на УС;

VIII. СТРУКТУРИ НА "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г)

Чл. 22. /1/ Сдружението изгражда профилирани структури, както следва:

а. Производители

б. Търговци

в. Вносители

Ако по естеството на своята дейност даден член на "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) има качеството да участва в повече от една секция, то той е в правото си да избере основната секция, в която да бъде записан и да участва при приемането на решенията на съответната секция, като в останалите може да участва със съвещателен глас.

/2/Членовете на всяка секция избират помежду си координатор с мандат от 2 години. Броят на мандатите е неограничен. Изборът се осъществява от всички членове на секцията с обикновено мнозинство.

/3/ Координаторите на структурите автоматично стават членове на УС на сдружението.

Чл. 23. /1/ В допълнение към описаните вЧл. 22 секции, "спиритсБЪЛГАРИЯ" (изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) може да изгражда местни и регионални структури.

/2/ Местните и регионалните структури на Сдружението могат да имат статут на самостоятелно юридическо лице.

/3/ Местните и регионални структури са длъжни да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на Асоциацията.

/4/ Всяка местна или регионална структура може да избере свой координатор, който осъществява връзката между Асоциацията и членовете й в съответния регион.

/5/ Координаторите на регионалните структури стават членове на УС на Асоциациятал

IX. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 24. /1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права, в съответствие с действащото законодателство.

/2/ Имуществото се формира от членски внос, от дарения, завещания, спонсорски договори, както и от допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.З, ал.2 от този устав.

/3/ Начинът на управление на имуществото се определя от Управителния съвет.

/4/ Сдружението може да формира и целеви фондове по решение на Общото събрание, което определя и начинът на тяхното разходване.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се учередява за неопределен срок.

Чл. 26. /1/ АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г) се прекратява в следните случаи:

 1. По решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението;

 1. При преобразуване на Скружението, когато това се изисква от действащото законодателство и в случаите на решение за преобразуване, прието с мнозинство от най-малко 2/3 от редовните членове с право на глас на ОС;

 1. По решение на компетентния съд:

а/ в случай, че Сдружението развива дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

б/ в случай, че Сдружениетое обявено в несъстоятелност;

Чл.27. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ При ликвидация се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/3/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него

лице. Разпределението на останалото имущество се извършва, съобразно решението на Общото събрание на АПВТСН - "спиритсБЪЛГАРИЯ"(изм. с решение на ОС от 24.09.2015г).

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство и в частност ЗЮЛНЦ.

§.2. Уставът на “Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) - "спиритсБЪЛГАРИЯ" бе приет на Учредително Общо събрание на сдружението, проведено на 30.06.2005 г. в гр.София, последователно изменен на редовно Общо събрание на сдружението, проведено на 25.06.2007 в гр. София и на редовно Общо събрание на сдружението, проведено на 11.04.2011 в гр. София,на редовно Общо събрание на сдружението, проведено на 19.08.2014г в гр. София и на редовно Общо събрание на сдружението, проведено на 24.09.2015гг в гр. София.