Етичен кодекс на спиритсБългария

спиритсБЪЛГАРИЯ –

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България

 

Раздел I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този кодекс се установяват принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция на пазара на всеки член на  спиритсБЪЛГАРИЯ - Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, наричана по-долу спиритсБЪЛГАРИЯ.

Чл.2. Кодексът е неразделна част от Устава на спиритсБЪЛГАРИЯ.

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс се следи от Управителния съвет на спиритсБЪЛГАРИЯ, който разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в Етичния кодекс санкции.

Раздел II. ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА спиритсБЪЛГАРИЯ

Чл.4. Отношенията между членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ се основават на принципите на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл.5. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми, както на национално, така и на международно ниво.

Чл.6. С търговската си дейност и пазарно поведение всеки член се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на спиритсБЪЛГАРИЯ.

Чл.7. Член на Управителния съвет или член на спиритсБЪЛГАРИЯ няма право под каквато и да е форма да използва членството си за получаване на предимства или облаги за ръководената от него компания.

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ

 Чл.8. спиритсБЪЛГАРИЯ има право да предоставя при поискване от страна на държавните или международни органи информация, свързана с дейността на своите членове. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно работата на съответното дружество без да издава неговите търговски тайни и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг.

Чл.9. Всеки член може да предоставя на спиритсБЪЛГАРИЯ информация, която представлява интерес за останалите членове. Такава информация би могла да бъде свързана с Европейското или местно законодателство, общи пазарни тенденции и/или браншови проблеми, които изискват намесата на спиритсБЪЛГАРИЯ и др.

Чл.10. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ не са длъжни да предоставят и от тях не може да се изисква информация, която се счита от самите тях за търговска тайна.

Чл.11. Всеки член трябва да уведомява чрез спиритсБЪЛГАРИЯ останалите  членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на асоциацията или на нейни членове.

Раздел ІV.  ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТОКИ

Чл.12. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ стриктно спазват законодателството на Република България в своята дейност.                                                                

Чл.13. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ се задължават да следват най-добрите национални и европейски практики в прилагането на високи стандарти при производството, съхранението и разпространението на спиртни напитки, така че последните да отговарят на изискванията за качество и да не застрашават здравето на гражданите на Република България.

Чл.14. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ приемат да работят за намаляване на сивия сектор в икономиката на страната, да не произвеждат и/или продават нелегални или незаконосъобразни продукти и/или продукти, които подронват доброто име на бранша спиртни напитки.

Чл.15. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ вярват в активното, но честно съревнование и в своите действия се ръководят от принципите на лоялната конкуренция.

Чл. 16. В своите сделки по цялата търговска верига членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ действат честно и открито и прилагат добри търговски практики, равнопоставеност в търговските взаимоотношения и спомагат за подобряване на бизнес средата в Република България.

Чл. 17. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ приемат да ограничават всяка възможност за предлагане на своите продукти на потребители, за които знаят, че попадат в рискови групи (като непълнолетни, лица, на които им предстои да шофират, бременни жени) във всички търговски канали на пазара, включително и онлайн.

Раздел V. ОТГОВОРЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 18. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ се противопоставят на неправомерното, прекомерно или безотговорно консумиране на алкохолни напитки, което може да има отрицателни последствия за индивида или обществото.

Чл. 19. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ се обединяват около саморегулацията като осъзнат процес на доброволно спазване на определени етични правила и социална отговорност, както за отделната личност, така и към обществото като цяло.

Чл. 20. Членовете на спиритсБългария приемат и се задължават да прилагат отговорен маркетинг и комуникация на спиртни напитки, съобразени с изискванията на законодателството на Република България, европейското законодателство, препоръките на СЗО, както и колективните ангажименти на европейските производители и разпространители на спиртни напитки.

Чл. 21. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ изготвят, приемат да спазват и обновяват ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ, към които да се придържат при прилагането на отговорен маркетинг и комуникация. Общите стандарти са разработени в сътрудничество с Националния съвет за саморегулация (НСС) и се обновяват, когато е необходимо.

Раздел VІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 22. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ осигуряват нормални, здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители.

Чл. 23. Членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ приемат да не разхищават природни ресурси и чрез своите действия да свеждат до минимум вредното въздействие на производството и търговията върху околната среда.

Раздел VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 24. За грубо нарушение на този Кодекс се считат неспазването на Наказателно-процесуален кодекс, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за здравето, Закон за защита на потребителя, Закон за защита на конкуренцията, Закон за акцизите и данъчните складове на Република България, Общите стандарти за комуникация на спиртни напитки, принципите за саморегулация и етичните норми на този Етичен кодекс.

Чл. 25. За спазването на този Етичен кодекс и разрешаване на възникнали казуси отговаря Управителният съвет на спиритсБЪЛГАРИЯ.

Чл. 26. За неспазване на нормите в Етичния кодекс или Устава на спиритсБЪЛГАРИЯ могат да се приложат следните санкции:            

1) Забележка: Забележката се изразява с отправяне на забележка от Председателя на спиритсБЪЛГАРИЯ към член, нарушил нормите на този Кодекс;

2) Предупреждение и уведомяване на членовете: Предупреждението се изразява в отправяне на писмена комуникация до всички членове с предупреждение от Управителния съвет към член, нарушил нормите на този Кодекс;

3) Изключване: Санкцията се налага с мотивирано решение на Общото събрание1 към член, който грубо е нарушил нормите на Етичния кодекс или системно демонстрира умишлено неизпълнение на принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция.

Чл. 27. Санкциите по този кодекс се налагат с цел спазване на неговите етичните норми, равнопоставеност, превантивно въздействие върху нарушителите и закрила на всички членове.

Раздел ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 28. Този кодекс е приет от  членовете на спиритсБЪЛГАРИЯ и влиза в сила от 1 май 2015 г., обновен с решение на редовно Общо събрание на 24 март 2021 г.

Чл. 29. Всички следващи предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в писмена форма до Управителния съвет или до Председателя на спиритсБЪЛГАРИЯ.

Чл. 30. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне трима членове на спиритсБЪЛГАРИЯ могат да бъдат внесени за разглеждане от всяко следващо Общо събрание.

 

1 Устав спиритсБЪЛГАРИЯ, чл. 11, т.3, а) (10.10.2019)