Етичен кодекс на спиритсБългария

Е Т И Ч Е Н    К О Д Е К С

на ,,спиритсБългария - Асоциация на производителите, вносителите и

търговците на спиртни напитки” в България

 

Раздел I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този кодекс се установяват принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на  «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки».

Чл.2. Кодексът е неразделна част от Устава на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки».

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс се следи от Управителния съвет на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки», който разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в Етичния кодекс санкции.

Раздел II. ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.4. Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл.5. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми както на национално, така и на международно ниво.

Чл.6. С търговската си дейност и пазарно поведение всеки член на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на Сдружението.

Чл.7. Член на Управителния съвет на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Сдружението за получаване на предимства или облаги за ръководената от него компания.

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ

 Чл.8. «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» има право да предоставя при поискване от страна на държавните или международни органи информация, свързана с дейността на своите членове. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно работата на съответното дружество без да издава неговите търговски тайни  и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг.

Чл.9. Всеки член може да предоставя на Сдружението информация, която представлява интерес за останалите членове на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки». Такава информация би могла да бъде свързана с Европейското или местно законодателство, общи пазарни тенденции и/или браншови проблеми, които изискват намесата на Сдружението и др.

Чл.10. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която  се счита от самите тях  за търговска тайна.

Чл.11. Всеки член на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» трябва да уведомява чрез Сдружението останалите  членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на асоциацията или на нейни членове.

Раздел ІV.  ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТОКИ

Чл.12. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» стриктно спазват законодателството на Република България в своята дейност.                                                                

Чл.13. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» се задължават да следват най-добрите български и европейски практики в прилагането на високи стандарти при производството, съхранението и разпространението на спиртни напитки, така че последните  да отговарят на изискванията за качество и да не застрашават здравето на гражданите на Република България.

Чл.14. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» приемат да работят за намаляване на сивия сектор в икономиката на страната, да не произвеждат и/или продават нелегални или незаконосъобразни продукти и/или продукти, които подронват доброто име на спиртната индустрия.

Чл.15. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» вярват в енергичното, но честно съревнование и в своите действия се ръководят от принципите на лоялната конкуренция.

Чл. 16. В своите сделки по цялата търговска верига членовете на «Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» действат честно и открито и прилагат добри търговски практики, равнопоставеност в търговските взаимоотношения и спомагат за подобряване на бизнес средата в Република България.

Раздел V. ОТГОВОРЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 17. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» се противопоставят на неправомерното, прекомерно или безотговорно консумиране на алкохолни напитки, което може да има отрицателни последствия за индивида или социума.

Чл. 18. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» се обединяват около саморегулацията като осъзнат процес на доброволно придържане към определени етични правила и социална отговорност както за отделната личност, така и към обществото като цяло.

Чл. 19. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» приемат и се задължават да извършват отговорен маркетинг и комуникация на спиртни напитки съобразени с изискванията на СЗО, колективната ангажираност на международните производители и разпространители на спиртни напитки и законодателството на Република България.

Чл. 20. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» приемат да се съобразяват изцяло с ОБЩИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ на Националния съвет за саморегулация (НСС), които са разработени заедно със Сдружението и са неразделна част от определението за отговорен маркетинг и комуникация на алкохолни напитки.

Раздел VІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

Чл.21. Членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» осигуряват нормални, здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители.

Чл. 22. Членовете на Сдружението приемат да не разхищават природни ресурси и чрез своите действия да свеждат до минимум вредното въздействие на производството и търговията върху околната среда.

Раздел VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.23. За грубо нарушение на този Кодекс се считат неспазването на Наказетло-процесуалния кодекс, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за здравето, Закон за защита на потребителя, Закон за защита на конкуренцията, Закон за акцизите и данъчните складове на Република България, Общите стандарти за комуникация на спиртни напитки, принципите за саморегулация и етичните норми на този Етичен кодекс.

Чл.24. За спазването на Етичния кодекс  на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» и разрешаване на възникнали с приложението му казуси отговаря Управителният съвет на Сдружението .

Чл. 25. За неспазване на нормите в този Етичен кодекс или Устава на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки», могат да се приложат следните санкции:            

а) Забележка: Забележката се изразява в отправяне на забележка от Председателя на Сдружението към члена, неспазил нормите на този Кодекс;

б) Предупреждение и уведомяване на членовете на Сдружението: Предупреждението се изразява в отправяне на писмено предупреждение от Управителния съвет към члена, неспазил нормите на този Кодекс;

в) Предложение за изключване или глоба: Изключване или глоба се налагат на член, неспазил нормите на Етичния кодекс, което представлява грубо нарушение или повторно неизпълнение на задълженията поети към «Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки». Глобите се определят и гласуват от УС на АПВТСН.

Чл. 26. Санкциите по този кодекс се налагат с цел спазване на неговите етичните норми, равнопоставеност, превантивно въздействие върху нарушителите и закрила на останалите членове.

Раздел ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.27. Този кодекс е приет от  членовете на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» и влиза в сила от 1 май 2015г.

Чл.28. Всички следващи предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в писмена форма до Управителния съвет или до Председателя на сдружението.

Чл.29. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне три члена на «спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки» могат да бъдат внесени за разглеждане от всяко следващо Общо събрание в едномесечен срок преди неговото провеждане през съответната година.