Национална програма ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

https://www.predi18.org/dapogovorimzaalkohol/ 

Програма за превенция употребата на алкохол от лица, ненавършили пълнолетие 12-16г

ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ е програма, предназначена за превенция употребата на алкохол сред подрастващи 12- 16г и създаване на устойчиви морални представи и техники за справяне с трудни житейски ситуации. Тя се изпълнява от учители, психолози и педагогически съветници или друг училищен персонал, който има правоспособност и възможност да говори по темата с учениците.

В Република България ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ започва своето съществуване през 2020 г и се предоставя напълно безвъзмездно от спиритсБЪЛГАРИЯ – сдружение с нестопанска цел, като естествено продължение на дългогодишната превантивна програма РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В БАР: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ, насочена към семейства на 10-12- годишни деца с цел отговорно отношение и възпитание на децата относно опасностите и вредите, до които може да доведе ранната употреба на алкохол.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ е стартирана от The Alcohol Education Trust, Великобритания и вече 15 години доказва своята ефективност с мултиплицирано добри резултати. Основно и послание е, че „детство без алкохол е най-здравословното и най- доброто съществуване. Българското законодателство строго регламентира употребата на алкохол, и според него същата е забранена за лица, ненавършили 18г.

 

За 15 години в програмата са се включили 620 000 ученици 12-16г и 19 000 класни ръководители, 75% от всички училища, в които тя е представена, се присъединяват с готовност.

  

Целите, които стоят пред ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, са:

 

·                     Да обучим класните ръководители/училищни психолози/педагогически съветници как да разговарят ефективно по темата за превенция употребата на алкохол от учениците и да ги снабдим с необходимата методология и помощни материали;

·                     Да променим нагласите и поведението на учители и ученици в полза Неупотребата на алкохол в съответствие със законово изискуемата възраст за покупка на алкохол (18 г) на Република България;

·                     Да повишим обществената отговорност към проблема.

 

Основното ръководно и методическо пособие на програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ се нарича Книга на учителя. Тя е предназначена за употреба от класни ръководители, лектори, психолози и/или психологически съветници, които са завършили обучение по програмата и желаят да разширят знанията на своите ученици относно алкохола и вредите, които той може да нанесе на младия организъм.

 Книга на учителя предоставя адаптивни материали, които да говорят на езика и използват опита на младежи на възраст 12-16 години. Тя цели да създаде правилно и отговорно отношение към алкохола сред младежите и да отложи във времето техния първия досег с каквито и да било алкохолни напитки, както и да им даде мотивация да устоят на натиска на своите връстници.

       Програмата „Да поговорим за алкохол“ е предвидена за изпълнение в час на класа за ученици от прогимназиален етап на образование. Лекциите и упражненията носят натрупване на познанието, така че ако подрастващите стартират с 2-3 часа на класа в 5 клас, да могат да работят по нея със същата периодика в 6 и 7-ми клас. Книга за учителя предлага отделни листове, които могат да се копират и раздават на участващите преди всяко занятие, методика на преподаване и много интересна и полезна информация за осъществяване на превенция.

 

       В Книга на учителя обаче е приложена и допълнителна информация за ученици в гимназиален етап, така че тя да е полезна и в тази образователна степен като едно затвърждаване и проверка на вече наученото от младежите.

 

През учебната 2020-2021 г. заедно с Педагогически факултет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ направихме тест на горе-описаната програма в три различни типа населени места в България – гр София, гр. Пловдив и с. Садово, за да видим как ще бъде приета тя от училищната общност на местна почва. Изследването включваше количествена и качествена част и бе проведено от независима организация – „Учители в облака“, гр. Пловдив, чиито резултати представяме на вниманието Ви с останалите приложени документи.

 

В допълнение към хартиения носител през 2020 г. всички материали бяха качени и пригодени за дистанционна работа на специално разработен за ученици и учители интернет сайт https://www.predi18.org/dapogovorimzaalkohol/, посветен на превенция употребата на алкохол от непълнолетни лица. Чрез него и учители и ученици могат да работят интерактивно и да провеждат дистанционни занятия, ако епидемиологичната обстановка не позволява присъствие в час.

 

 

През учебната 2021-2022 г. предстои разпространение на програмата в училищната мрежа в цялата страна.